Skolestart: forbered dit barn på børnehaveklassen

Alt om Børn

Opdateret

Skoleklar

Skolestart er en stor milepæl i ethvert barns liv, og som forældre ønsker vi at gøre overgangen så gnidningsfri som muligt. Men hvordan forbereder vi bedst vores børnehavebarn på denne nye fase? Fra at styrke selvværdet til socialisering, fra at sætte realistiske forventninger til at være opmærksom på læreplanerne – der er mange aspekter, vi skal tage højde for. Denne artikel giver os en praktisk vejledning til, hvordan vi kan hjælpe vores små engle med at sprede vingerne og flyve trygt ind i skolelivets udfordringer.

Hvordan forbereder vi bedst vores børnehavebarn på skolestart?

Den bedste måde at forberede jeres børnehavebarn på skolestart er at begynde tidligt og gøre det til en gradvis proces. Her er nogle vigtige punkter, der kan guide jer igennem denne overgangsperiode:

Kommunikation

Tal med jeres barn om skolen, hvad det indebærer og de ændringer, der vil ske. Gør dette på en positiv måde og undgå at fremstille skolen som noget frygteligt eller angstprovokerende. Barnet skal vide, hvad de kan forvente og være spændt på den nye oplevelse.

Boglig læring

Selvom børn ikke forventes at kunne læse eller skrive før skolestarten, vil en eksponering for bogstaver og tal være meget gavnlig. Læs bøger sammen med barnet – vælg forskellige genrer og diskuter indholdet efterfølgende. Tal også om tal i hverdagen; tæl trapperne op til lejligheden, knapperne i elevatoren osv.

Selvhjælpsevner

Begynd tidligt med at lade barnet klare nogle ting selv – såsom madpakken eller tøjvalget. Dette hjælper dem med at udvikle deres selvhjælpsevner samt styrker deres selvtillid.

FokusAktivitet
KommunikationTal åbent omkring emnet “skole”
Boglig læringLæs sammen dagligt
SelvhjælpsevnerGiv mere ansvar

Rutiner

Skab faste rutiner i dagligdagen før skolestarten: et bestemt tidspunkt til måltiderne, hviletid efter frokost og en regelmæssig sengetid er alle eksempler herpå.

Fysisk aktivitet

Sørg for masser af fysisk aktivitet hver dag – dette hjælper både motoriske færdigheder samt koncentrationen.

At have disse elementer i baghovedet undervejs vil give jeres barn de bedste betingelser for en god start på den næste del af livets rejse: Skolen!

Hvad indebærer overgangen fra børnehave til skole for barnet?

Overgangen fra børnehave til skole er en væsentlig milepæl i ethvert barns liv. Det er en periode med mange nye oplevelser, udfordringer og forandringer. For barnet indebærer dette skift flere forskellige aspekter, både praktiske, sociale og læringsmæssige.

Praktiske ændringer
Først og fremmest vil der være mærkbare praktiske ændringer. Nogle af disse inkluderer:

 • Skema: I modsætning til børnehaven har skoler ofte et fastlagt dagligt program eller skema. Dette kan omfatte bestemte tidspunkter for undervisning, pauser, frokost osv.
 • Miljø: Skolemiljøet er normalt mere struktureret end i børnehaven. Der kan være flere regler at følge og større krav til selvstændighed.
 • Materialer: Barnet skal lære at håndtere forskellige materialer som blyanter, viskelædere, hæfter mv., som de måske ikke brugte i samme grad i børnehaven.

Sociale ændringer
På det sociale plan vil barnets interaktion med kammerater også ændres:

 • Større gruppe: Mens grupperne i børnehaver typisk er mindre og mere familieagtige, kan klasserne på de fleste skoler være større.
 • Ny dynamik: Interaktionen blandt eleverne kan blive mere kompleks – venskaber udvikles måske hurtigere, men der opstår også hyppigere konflikter.

Læringsmæssige ændringer
Endelig vil overgangen fra legende læring til formel uddannelse repræsentere et stort spring for mange børn:

 • Akademisk læring: Fra nu af kommer meget fokus på akademiske fag som matematik eller sprogundervisning (i nogle lande engelsk allerede fra første klasse).
 • Selvdisciplin: Både tålmodighed og evnen til at koncentrere sig over længere perioder bliver afgørende.

Det skal bemærkes her, at hvert barn reagerer forskelligt på denne overgangsfase – nogen glider nemmere ind i den nye rutine end andre. En velovervejet forberedelse før skolestart spiller dog en stor rolle her: Jo bedre vi hjælper vores små med denne omskiftelige fase fra starten af deres pædagogiske rejse, desto lettere bliver vejen videre gennem hele deres uddannelse – både socialt såvel som akademisk!

Hvilke aktiviteter kan hjælpe barnet med at blive klar til skolen?

At forberede et barn til skolestart er en naturlig og vigtig del af hans eller hendes udvikling. Denne proces kan gøres lettere ved at indføre forskellige aktiviteter, der ikke kun vil være sjove, men også bidrage til barnets læring og udvikling. Her er nogle idéer til aktiviteter, du kan prøve.

Læsning

Læsning er en afgørende færdighed for alle børn, der starter i skolen. Det hjælper dem med at udvikle sprogfærdigheder og stimulerer deres fantasi. Du kan starte med billedbøger og langsomt bevæge dig op til lette historiebøger.

 1. Billedfortolkning: Bed dit barn om at fortolke billeder i bogen før du læser teksten højt.
 2. Genfortælling: Efter endt læsning bed dit barn om at genfortælle historien med egne ord.

Skrivning

Skrivning hjælper børn med at artikulere deres tanker bedre samt styrker finmotorikken.

 1. Tegnebogshistorier: Lad dit barn tegne noget hver dag og skrive en kort beskrivelse dertil.
 2. Alfabetet: Hjælp dit barn med at øve sig på alfabetet ved hjælp af farverige flashcards eller læringsapps.

Talforståelse

Det grundlæggende kendskab til tal er vigtigt for matematisk aptitude hos børn.

 1. Regnespil: Indarbejd talforståelsen igennem spil som “butik” hvor I handler varer for talfaste beløb.
 2. Byggeklodser: Brug byggeklodser til simple regnestykker som plus- og minussammenhænge.

Disse aktiviteter er blot et par eksempler på hvordan vi kan gøre vores hjemlige miljø mere læringsrigt uden nødvendigvis behovet for formel undervisningsmateriale – hvilket vil give vores små studenter den selvtillid de har brug for når de skal trinene ind over tærsklen fra børnehavens tryghed over i den nye verden af bogstaver og tal.

Hvordan styrker vi selvværd før skolestart?

At styrke et barns selvværd før skolestart er en afgørende opgave, der kan have langvarige positive effekter på barnets fremtidige læring og sociale udvikling. Der er flere strategier, vi kan bruge til at hjælpe vores børn med at opbygge og bevare et sundt selvværd.

Positiv bekræftelse

En af de mest effektive måder at styrke et barns selvværd på er gennem positiv bekræftelse. Det handler om mere end blot ros; det handler om anerkendelse af barnets indsats og fremskridt i forskellige aktiviteter. For eksempel kan vi rose dem for deres tålmodighed, når de forsøger at binde deres sko eller for den kreativitet, de viser under tegning.

Udvikle faglige færdigheder

Et andet vigtigt aspekt af styrkelsen af børns selvværdsfølelse inden skolestarten ligger i udviklingen af faglige ferdigheder. Dette indebærer ikke nødvendigvis formel læring men snarere udforskende legeaktiviteter, hvor børnene får mulighed for at prøve nye ting og mestre nye ferdigheder.

Fremme selvstændig tænkning

Fremme selvstændig tænkning hos dit barn vil også bidrage til dets selvværdsfølelse. Tilskynd dit barn til selvstændigt at drage konklusioner baseret på sine oplevelser eller observationer – dette vil hjælpe det med bedre at forstå sin evne til selvstændig tankegang.

Herunder følger nogle praktiske råd:

 1. Giv plads til fejl: Lær dit barn, at fejl er en naturlig del af læringen.
 2. Involver dit barn i beslutninger: Lad dem vælge tøj eller hvad de skal have som snack.
 3. Lad dem løse problemer: Hjertet falder ud fra papiret? Lad dem prøve forskellige metoder før du giver løsningen.
 4. Tal om følelser: Hjælp dem med ordforrådet vedrørende følelser såsom glad, trist osv., så de bedre kan udtrykke sig.

Ved systematisk anvendelse af ovenstående metoder vil I kunne bemærke en gradvis stigning i jeres børns tillid og tro på egne evner – fundamentalt element for sunde vækstbetingelser både socialt og akademisk set inden skolestarten.

Hvilke forventninger kan vi have til et barn i børnehaveklassen?

Når vi taler om forventninger til et barn i børnehaveklassen, er det vigtigt at forstå, at børns udvikling varierer meget. Ikke to børn er ens, og derfor vil de også være på forskellige stadier af deres udvikling ved skolestart. Her er nogle generelle færdigheder og evner, som man kan have rimelige forventninger om, at et barn i børnehaveklassen vil begynde at mestre:

Sociale kompetencer: På dette tidspunkt skulle dit barn begynde at danne stærkere sociale relationer og vise evnen til samarbejde med andre. De skal kunne dele legetøj og materialer samt vente på deres tur.

Selvstændighed: Dit barn burde nu have en vis grad af selvstændighed. Dette inkluderer basale ting som selvklædning, toiletbesøg uden hjælp samt håndtering af egen madpakke.

Koncentration: Børnene begynder nu gradvis at have en længere opmærksomhedsspændvidde. Selvom denne stadig vil være kort sammenlignet med ældre børn eller voksne – typisk mellem 15-20 minutter – så skulle de nu være i stand til kortvarigt at koncentrere sig om en enkelt aktivitet.

Motoriske færdigheder: Forventningen her ville indebære grundlæggende motoriske færdigheder som løb, hoppe samt finmotorik som tegning eller brug af saks.

Boglige færdigheder: I løbet af året i børnehaven har mange fået kendskab til bogstaver og tal igennem legende læring. Nogle kan måske endda genkende eget navn skriftligt eller tage de første skridt mod simpel ordafkodning.

Det er dog centralt ikke kun at se disse punkter som “krav”, men mere realistiske antagelser for hvor mange børns kompetencer ligger hen imod slutningen af det første år i skolen (børnehaveklassen). Vores rolle som forældre – samt lærernes – er først og fremmest støttende: Hjælp dit barn med konsistent omsorgsfuld vejledning uden pres eller stress over præstationerne.

Hvad er vigtigt at vide om læreplanerne for børnehaveklassen?

Læreplaner for børnehaveklassen er et afgørende aspekt af barnets skolestart. Disse læreplaner tjener som en vejledning for, hvad børnene skal lære i løbet af det første skoleår, og de hjælper med at sikre, at alle børn har adgang til en kvalitetsuddannelse.

I Danmark er der syv fagområder i læreplanen for børnehaveklassen: Dansk, matematik, engelsk, historie, idræt samt billedkunst og musik. Disse emner dækker forskellige områder fra sprogudvikling til bevægelse og kunstnerisk udtryk.

Dansk

Dette fagområde har fokus på at udvikle barnets sproglige kompetencer. Der vil være aktiviteter designet til at fremme lytte- og taleevner samt introduktion til bogstaver og ordforståelse.

Matematik

Her vil der være vægt på grundlæggende talforståelse og simple matematiske begreber som former, mønstre og størrelser. Børnene vil også begynde at arbejde med simpel problemløsning inden for matematik.

Engelsk

Selvom dette ofte kan virke overvældende i starten er formålet her primært introduktion gennem leg eller sang. Det handler ikke om perfektion men eksponering.

Historie

Historiefaget i denne aldersgruppe handler mest om den nærmeste fortid – det kan være familietraditioner eller lokale begivenheder.

Idræt

Idræt handler ikke bare om motion – selvom det selvfølgelig også spiller en rolle – men lige så meget om koordinationsevne samt social interaktion igennem holdarbejde eller konkurrencer.

Billedkunst & Musik

Disse emner giver mulighed for kreativ udfoldelse gennem forskellige teknikker indenfor maling eller lerarbejde ligesåvel som sangskrivning eller instrumentpraktisering.

Et centralt element ved alle disse fag er inklusion; enhver elev skal have muligheden for at deltage uanset baggrund eller evneniveau. Så mens akademiske resultater naturligvis betyder noget, er målestokken lige så meget barnets trivsel: Er de glade? Har de venner? Trives de?

Samtidigt skal vi huske på vigtigheden af legens plads i både undervisningen men også den generelle hverdag; leg stimulerer nemlig kreativitet samtidigt med socialt samspil både verbalt men også igennem ansigtsudtryk og kropssprog-forståelsen.

Hvorfor er socialisering vigtig før skolestart, og hvordan fremmer vi den bedst muligt?

Socialisering er et nøgleelement i ethvert barns udvikling og har en særlig betydning før skolestart. At lære at interagere med andre, både voksne og jævnaldrende, hjælper børnene med at tilegne sig nødvendige færdigheder for deres videre liv og uddannelse.

Betydningen af socialisering

Børns evne til at indgå i sociale relationer påvirker direkte deres indlæringsevne samt deres adfærd i klasseværelset. Gennem socialisering lærer børnene om de uskrevne regler og normer, som styrer samspillet mellem mennesker. De lærer, hvordan man lytter til andre, venter på sin tur og respekterer forskellige synspunkter. Disse kompetencer er essentielle for et godt klassemiljø.

Udover det bidrager socialisering også til barnets personlige udvikling. Gennem samspillet med andre får barnet erfaringer og oplevelser, som hjælper det med at danne sin egen identitet.

Sådan fremmer vi socialisering

Der findes flere effektive metoder til at fremme børns socialiseringsproces:

 1. Leg: Leg er en naturlig måde for børn at lære på, hvor de kan udforske forskellige roller og situationer på en sikker måde.
 2. Gruppeaktiviteter: Fælles aktiviteter giver mulighed for samarbejde mellem børnene samt trækker på hver enkelt barns unikke evner.
 3. Strukturerede aktiviteter: Disse kan være alt fra sportsklubber til kunstklasser eller musikundervisning – alle sammen gode rammer for nye sociale kontakter.
 4. Hjemmeopgaver: Ved simpelt arbejde hjemmefra såsom borddækning eller oprydning kan barnet lære ansvarlig opførsel overfor andre.
 5. Dialog: Tal åbent om følelser – både positive og negative – da det stimulerer empati hos barnet.

Vi skal huske på, at hvert barn er unikt; nogle vil have nemmere ved dette, mens andre vil have brug for ekstra støtte undervejs i processen mod skolelivet.

No referer available